Locationews Oy – tietosuojaseloste

Locationews Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Kun käytät palveluamme on meillä rekisterinpitäjänä tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä, eli sinua. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Locationews Oy (2782749-7)
Uimalantie 7, 77700 Rautalampi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tiedusteluissa:

Locationews Oy / Markus Sjöberg
Puh.nro: +358 50 325 3220
Sähköposti: markus.sjoberg@locationews.com

Rekisterin kuvaus:
Locationews, Paikkauutiset ja Explories –palveluiden käyttäjärekisteri

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin tallennetaan tietoja

 • locationews.com, paikkauutiset.fi sekä expori.es –verkkosivustojen ja –sovellusten rekisteröityneistä käyttäjistä

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietojen käsittelyperusteena voi rekisteröityneiden käyttäjien osalta olla joko asiakkuus, suostumus ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat,

 • Blogialustan kehittäminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä hoitaminen.
 • Käyttäjän informointi, tekninen tuki, vikatilanteista ilmoittaminen.
 • Markkinointi, kuten uutiskirjeet.
 • Laskutus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Käyttäjän rekisteröityessä palveluun kerätään lähtökohtaisesti ainoastaan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

Rekisteri voi kuitenkin sisältää tarpeen mukaan seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot

Sekä muita tietoja:

 • y-tunnus
 • yrityksen yhteystiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

Oikeus tarkastaa tiedot

Voit tarkistaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Muistathan, että sinulla on myös velvollisuus ilmoittaa muutoksista.

Suoramarkkinointikielto

Voit kieltää milloin tahansa tietojesi käytön suoramarkkinointiin. Ilmoitamme kuitenkin aina ennakkoon, mikäli harjoitamme tällaista toimintaa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi erilliseen vastikkeelliseen sopimukseen, voit poikkeuksetta peruuttaa tämän suostumuksen.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, valitusoikeus sekä vaatimus tietojen poistamisesta

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää niiden poistoa ja/tai tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä ei aina suoranaisesti tarkoita, että tiedot poistettaisiin välittömästi, sillä meillä voi olla lakisääteinen velvoite tai muu pakottava syy tietojen säilyttämiseen.

Rajoitamme kuitenkin kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua, mikäli rekisteröity näin vaatii. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin mukaiset asiakastiedot saadaan ainoastaan:

 • suoraan palvelun käyttäjältä
 • käyttäjän käyttäessä locationews.com, paikkauutiset.fi tai explori.es -verkkosivustojen tai –sovellusten rekisteröintilomaketta.

7. Tietojen luovutukset

Locationews Oy voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa sen yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista. Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain tarkoituksiin, jotka ovat tarpeellisia käyttäjän kannalta ja oleellisia palvelun suorittamisen kannalta.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle myös esimerkiksi perintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa. Henkilötietoja saatetaan joutua luovuttamaan myös viranomaisten esittämien, lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten nojalla.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Asiakassuhteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjätili on voimassa, sekä enintään 1 vuosi sen sulkemisesta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan osittain myös ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen sijainti ja siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään, rekisterinpitäjä varmistaa, että kohdemaa täyttää tietosuojalainsäädännön kriteerit joko Privacy Shield -järjestelyn kautta tai muutoin todennetusti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Asiakkaalla on oikeus saada milloin tahansa tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja voidaan suostumuksesta käyttää automaattiseen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profilointiin.

12. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Kaikkia rekisterin henkilötietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvoite. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

13. Muutokset

Tämä tietosuojaseloste voi muuttua ilman ilmoitusta, mikäli muutos on vähäinen tai lainsäädännöstä johtuva. Mikäli muutos on merkittävä, rekisteröityjä tiedotetaan muutoksesta ja sen vaikutuksista.